Giá yến sào

Yến Sào Nha Trang

4.300.000 VND

4.700.000 VND

-9%

4.000.000 VND

4.500.000 VND

-13%

1.600.000 VND

1.900.000 VND

-19%

3.600.000 VND

4.400.000 VND

-22%

3.400.000 VND

3.900.000 VND

-15%

3.600.000 VND

4.400.000 VND

-22%

3.000.000 VND

4.100.000 VND

-37%

3.400.000 VND

3.800.000 VND

-12%

4.200.000 VND

4.900.000 VND

-17%

0901.671.112