Giá yến sào

Yến Sào Nha Trang

4.300.000 VND

4.700.000 VND

-9%

4.000.000 VND

4.500.000 VND

-13%

1.400.000 VND

1.900.000 VND

-36%

3.400.000 VND

3.900.000 VND

-15%

3.400.000 VND

3.800.000 VND

-12%

4.200.000 VND

4.900.000 VND

-17%

0901.671.112